Δικαιολογητικά για αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγή προμηθευτή ρεύματος

Καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν λύσεις για φθηνό ρεύμα είναι φυσικό επακόλουθο να ξεκινήσει μια κινητικότητα μεταξύ των διαφόρων εταιρειών προμήθειας ενέργειας. Κάτι όμως που προβληματίζει πολλούς είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αλλαγή, αν έχει κάποιο κόστος και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται. Η ομάδα του “Συγκρίνω ρεύμα” συγκέντρωσε για εσάς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις παρουσιάζει σε αυτό εδώ το άρθρο.

Αρχικά να τονίσουμε πως για να αλλάξει κάποιος προμηθευτή είναι απαραίτητο είτε να εξοφλήσει τον παλιό πάροχο ή να προχωρήσει σε κάποια ρύθμιση σε περίπτωση που υπάρχουν χρέη. Στη συνέχεια γίνεται η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και βεβαιώσεων, τα οποία θα βρείτε παρακάτω αναλυτικά:

Εδώ θα βρεις τον Φθηνότερο Πάροχο!

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άδειας παραμονής/διαμονής
Γνωστοποίηση του ΑΦΜ και ΔΟΥ
λογαριασμός ρεύματος του ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο εμφανίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου ή αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο.
Απόδειξη πληρωμής ή ρύθμισης του τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος
Ένδειξη του μετρητή (φωτογραφία) εφόσον το νούμερο της παροχής είναι μέχρι 25KVA

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει από εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο θα πρέπει να φέρει πάνω του:

Διαβατήριο ή άδεια παραμονής/διαμονής, Αστυνομική ταυτότητα
Επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (Εκκλησία, Δημόσιο, Πρεσβεία κλπ.) ή Αστυνομική Αρχή.

Δικαιολογητικά για την αλλαγή παρόχου για οργανισμούς ή εταιρείες

Αν ενδιαφέρεστε να αλλάξετε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για επαγγελματική χρήση (οργανισμός ή εταιρεία) θα πρέπει να προσκομίσετε κάποια επιπλέον έγγραφα. Παρακάτω θα βρείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας ή της επιχείρησής σας.

ΑΕ
Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου / διαχειριστή της εταιρίας, σε περίπτωση τροποποίησης νόμιμου εκπροσώπου.

Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και καθορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας. Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ ο πελάτης πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας.

Απόσπασμα Πρακτικών Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό νόμιμου εκπροσώπου εάν δεν ορίζεται ή διαφοροποιείται από το Καταστατικό.

ΟΕ ή ΕΕ
Βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα εταιρειών Πρωτοδικείου όπου ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι, ή αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ.

ΙΚΕ
Απόφαση της ΙΚΕ με την οποία θα ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρείας.

Αντίγραφο Καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

ΕΠΕ
Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου / διαχειριστή της εταιρείας.

Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντίγραφο του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού από το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο να πιστοποιεί το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας καθώς και την εγκατάσταση.

Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Εδώ θα βρεις τον Φθηνότερο Πάροχο!

ΙΔΡΥΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Έγγραφο της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής που θα περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Πρωτότυπη βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών για απαλλαγή από ΦΠΑ, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Έγγραφο της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής (Πρέσβης) που θα περιλαμβάνει απλή εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Έγγραφο της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής (αρμόδια Μητρόπολης) που θα περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.