ΑΔΜΗΕ – Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

O ΑΔΜΗΕ συστάθηκε το 2011 και ρόλος του είναι η διαχείριση του συστήματος μεταφοράς ενέργειας στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση, ανάπτυξη και συντήρησή του έτσι ώστε να υπάρχει αξιοπιστία στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει πως όλοι οι προμηθευτές ρεύματος χρησιμοποιούν το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ενέργειας.

Στόχος του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, η ανάπτυξη και ο έλεγχος του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) διασφαλίζοντας τον εφοδιασμό όλης της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα. Στην ουσία ο ΑΔΜΗΕ είναι ο μοναδικός υπεύθυνος ώστε να υπάρχει επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με τρόπο αποδοτικό, αξιόπιστο και ασφαλή. Επιπλέον είναι αυτός που ανακοινώνει και διασφαλίζει τα Προγράμματα Συντήρησης Διασυνδέσεων και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της αγοράς Εξισορρόπησης Ενέργειας και το Διασυνοριακό Εμπόριο με βασικές αρχές τη διαφάνεια, την ισότητα και τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Για να μπορέσει ο ΑΔΜΗΕ να διεκπεραιώσει το ρόλο του έχει οργανωθεί μια σειρά από διαδικασίες και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του και για να υπάρχει ίση μεταχείριση προς όλους όσους συμμετέχουν στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και προς του χρήστες του Συστήματος. Έτσι λοιπόν ο ΑΔΜΗΕ είναι μια εταιρεία είναι εντελώς ανεξάρτητη από κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Σκοπός ΑΔΜΗΕ

Βασικός σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι να προωθήσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην αγορά Ηλεκτρικού Ρεύματος στην Ελλάδα έτσι ώστε ο εφοδιασμός της χώρας να γίνεται με τρόπο ισότιμο και ασφαλή. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Εταιρεία η οποία διέπεται από αρχές αμεροληψίας και ίσης πρόσβασης για όλους τους χρήστες. Η διαφάνεια της εταιρείας εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής μιας σειράς διαδικασιών και της πρόσβασης όλων των φορέων στις απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες θα ενισχύσουν τον υγιή ανταγωνισμό.