ΔΕΣΦΑ Α.Ε. – Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Ο ΔΕΣΦΑ έχει σαν έτος ίδρυσης το 2007 σύμφωνα με το Ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Ως εταιρεία η ΔΕΣΦΑ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε.

Ο ΔΕΣΦΑ είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία προσφέρει στους καταναλωτές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ελέγχεται από την ΡΑΕ η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο όλων των εταιρειών, ιδιωτικών και κρατικών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Κύριος μέτοχος της ΔΕΣΦΑ είναι το ελληνικό κράτος και στόχος της είναι να προμηθεύονται οι καταναλωτές με οικονομικό, ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο φυσικό αέριο.

Ο ΔΕΣΦΑ είναι επιφορτισμένος με τον κλάδο της μεταφοράς του φυσικού αερίου καθώς και τη σωστή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Βασικές αρμοδιότητές του είναι η ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του ΕΣΦΑ και των διασυνδέσεών του ώστε οι χρήστες να έχουν φυσικό αέριο σε χαμηλή τιμή. Μέσα από τις δραστηριότητές του ο ΔΕΣΦΑ συμβάλει στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ενέργειας δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.