Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.

Η ΕΔΑ Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011 που αφορούν στη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου. Κύριος τομέας δράσης της ΕΔΑ Αττικής είναι η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αττική και η σύνδεση των ακινήτων της Αττικής με το δίκτυο φυσικού αερίου με τρόπο ασφαλή και αποδοτικό. Επιπλέον στις βασικές αρχές της εταιρείας ανήκει η αμερόληπτη και διαφανής μεταχείριση των παραγόντων της αγοράς και η ισότιμη πρόσβαση των χρηστών του δικτύου σε αυτό.

Μέσα από τα έργα της η ΕΔΑ στοχεύει στην ομαλή και χωρίς προβλήματα τροφοδοσία των κατοίκων της Αττικής σε φυσικό αέριο και την ασφαλή λειτουργία του δικτύου. Προσφέρει σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις προωθώντας την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Στόχος της ΕΔΑ

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η σύνδεση κάθε ακινήτου στην Αττική (κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης) στο δίκτυο φυσικού αερίου. Έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την ασφάλεια η εταιρεία καλύπτει με επιτυχία τις απαιτήσεις των καταναλωτών σχεδιάζοντας στρατηγικές για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Οι βασικές αξίες της ΕΔΑ Αττικής μπορούν να συνοψιστούν με επιτυχία παρακάτω:

Προάσπιση της ασφάλειας και της υγείας

Βελτίωση των υπηρεσιών

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Βιωσιμότητα της εταιρείας

Σεβασμός στο περιβάλλον

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Δίνει προτεραιότητα στην ικανοποίηση των πελατών της

Διαφάνεια συναλλαγών

Αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσία

Ισότιμη πρόσβαση όλων τον προμηθευτών στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.