ΕΤΜΕΑΡ – Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων

Παρατηρώντας τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας βλέπουμε ένα τέλος που υπάρχει για όλους τους καταναλωτές ανεξάρτητα από τον πάροχο με τον οποίο είναι συμβεβλημένος ο καθένας το οποίο ονομάζεται ΕΤΜΕΑΡ ή Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων. Παλαιότερα το ΕΤΜΕΑΡ ήταν γνωστό ως Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τι είναι το ΕΤΜΕΑΡ;

Το ΕΤΜΕΑΡ είναι ένα ειδικό τέλος το οποίο προορίζεται για να αποζημιωθούν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί την συνεισφορά του κοινωνικού συνόλου για την μείωση των εκπομπών αερίου προωθώντας τις ΑΠΕ. Οι χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ ανήκουν στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

τιμή ΕΤΜΕΑΡ x kWh

Όπως βλέπουμε το συνολικό κόστος του ΕΤΜΕΑΡ εξαρτάται από την κατανάλωση που κάνουμε ενώ υπόκειται και σε ΦΠΑ ενώ ισχύει για όλους τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπάρχουν διάφοροι καταναλωτές οι οποίοι δικαιούνται μειωμένη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 – 2028 και την οποία μπορούν να λάβουν απλά με μια αίτηση. Οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ είναι οι παρακάτω δύο:

Α κατηγορία

Βιομηχανικοί καταναλωτές, για καταναλώσεις που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες των οποίων οι κωδικοί NACE συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που αναφέρονται στα παραρτήματα 3 και 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών 2014/C200/01 της ΕΕ.

Β κατηγορία

Δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ μπορεί να είναι καταναλωτές με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας. Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας τεκμαίρεται για καταναλωτές που είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες ΥΤ ή ΜΤ ή ήταν καταναλωτές αγροτικής έκτασης την 30.06.2014 και διατηρούν ενεργή την παροχή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

Ενεργοβόροι καταναλωτές βιομηχανικής ή άλλης χρήσης (κατηγορίες Β.1 & Β.2)

Λιγνιτωρυχεία και Αντλητικοί Σταθμοί με σύνδεση στην Υψηλή Τάση, και Μέσα Σταθερής Τροχιάς με σύνδεση στη Μέση ή στην Υψηλή Τάση (κατηγορία Β.3)

Παροχές αγροτικής χρήσης με σύνδεση στη Χαμηλή ή στη Μέση Τάση (κατηγορία Β.4)