Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (Π.Τ.Κ.)

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας παντού, όπου και αν βρίσκεσαι…

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ή ΠΤΚ είναι ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από κάποιον προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή, η οποία έχει οδηγήσει στη διαγραφή τους από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, έτσι ώστε τα ακίνητά τους να συνεχίζουν να ηλεκτροδοτούνται.

Η υπαγωγή στο ΠΤΚ γίνεται αυτόματα και δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια από τον καταναλωτή ή υπαγωγή Σύμβασης Προμήθειας ή η καταβολή εγγύησης. Το μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής στον ΠΤΚ είναι οι 3 μήνες από τη στιγμή εκπροσώπησής τους. Ένα μήνα πριν συμπληρωθεί η τρίμηνη διάρκεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΠΤΚ ενημερώνεται ο πελάτης για τη λήξη της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τότε πρέπει να γίνει η επιλογή παρόχου.

Αν μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες ο καταναλωτής δεν έχει συνάψει Σύμβαση Προμήθειας τότε γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

για οικιακούς πελάτες ή πελάτες με ισχύ μέχρι 25kVA γίνεται απευθείας μεταφορά τους στον ΠΚΥ χωρίς να γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης

για μη οικιακούς πελάτες με ισχύ άνω των 25kVA γίνεται η εκπροσώπησή τους για μικρό ακόμα χρονικό διάστημα από τον Αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου μέχρι να ενημερωθούν από τον ΠΤΚ για αλλαγή εκπροσώπησης ή απενεργοποίηση του μετρητή τους.

Αν τώρα δεν θέλετε να υπάγεστε στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να συνάψετε σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον προμηθευτή που εσείς έχετε επιλέξει. Η λήξη της προμήθειας ρεύματος από τον ΠΤΚ γίνεται μόλις ενεργοποιηθεί η δήλωση εκπροσώπησης από τον νέο προμηθευτή.

Τιμολόγια Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου

Οι τιμές με τις οποίες χρεώνονται οι πελάτες ΠΤΚ είναι αυτές που ισχύουν για την κάθε κατηγορία πελατών του προμηθευτή, ο οποίος έχει ορισθεί ως ΠΤΚ με μία προσαύξηση επί του τιμολογίου προμήθειας και χαρακτηρίζεται ως χρέωση προμήθειας.

Οι λογαριασμοί που θα λάβετε από τον ΠΤΚ έχουν ως εξής:

Ο πρώτος λογαριασμός εκδίδεται μόλις πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη καταμέτρηση μετά την εκπροσώπηση του πελάτη από τον ΠΤΚ.

Στη συνέχεια εκδίδονται άλλοι δύο λογαριασμοί, εκκαθαριστικοί ή έναντι, ανάλογα με το σύστημα τιμολόγησης του ΠΤΚ.

Τέλος εκδίδεται ο τελικός εκκαθαριστικός λογαριασμός μέσα σε 6 εβδομάδες από τη στιγμή που θα παύσει η εκπροσώπηση από τον ΠΤΚ.