Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.)

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο,
για ευπαθείς ομάδες καταναλωτών

Για τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών δημιουργήθηκε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) με χρεώσεις χαμηλότερες από εκείνες των κοινών τιμολογίων. Για την ένταξη κάποιας παροχής ρεύματος στο Κοινωνικό Τιμολόγιο υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις με βάση το εισόδημα, την οικογενειακή σύνθεση/κατάσταση.

Το Κοινωνικό Οικογενειακό Τιμολόγιο είναι πακέτο που διαθέτουν όλοι οι πάροχοι ρεύματος (ΟΤΕ ESTATE, ΒΙΕΝΕΡ, NRG, ΔΕΗ, Ζενίθ, Petrogaz Energy, ΕΛΙΝ, Solar Energy, Volton, KEN, We Energy, Protergia, Green, Elpedison, ΕΛΤΑ Ενέργεια, Φυσικό Αέριο, Volterra, Nova Energy, Ήρων, Watt+Volt, κλπ.). Ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία και μειώνει τις χρεώσεις ενέργειας σημαντικά, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να ανταπεξέλθουν οικονομικά.

Θέλω να μάθω αν δικαιούμαι Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Εδώ θα βρεις τον Φθηνότερο Πάροχο!

Δικαιούχοι για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες που καθορίζουν ποιοί είναι οι δικαιούχοι Κοινωνικού Τιμολογίου.

Κατηγορία Α

Η κατηγορία Α του Κοινωνικού Τιμολογίου περιλαμβάνει εκείνους στους οποίους χορηγείται Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και έχουν, φυσικά, λογαριασμό ρεύματος στο όνομά τους.

Κατηγορία Β

Ακολουθούν αναλυτικά οι προϋποθέσεις για ένταξη στην κατηγορία Β του ΚΟΤ.

 1. Όσοι έχουν συνολικό ετήσιο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) με βάση την τελευταία εκκαθαριστική δήλωση φόρου εισοδήματος:
  1. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό (9.000 ευρώ).
  2. Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος (13.500 ευρώ).
  3. Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη (15.750 ευρώ).
  4. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη (18.000 ευρώ).
  5. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη (24.750 ευρώ).
  6. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη (27.000 ευρώ).

Για τα νοικοκυριά που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω, τα προαναφερθέντα όρια στο εισόδημα αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

Για εκείνα τα νοικοκυριά που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα άτομα με μηχανική υποστήριξη με την χρήση ιατρικών μηχανημάτων/συσκευών που παρέχεται κατ’ οίκον, τα άνωθι ποσά που αφορούν στο εισόδημα αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Επίσης, για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ. Το όριο φτάνει τα 31.500 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

 

 1. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
 2. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές σε οικιακούς βοηθούς, σε δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, σε οδηγούς αυτοκινήτων κλπ.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, δηλαδή το τιμολόγιο για την μείωση λογαριασμού ρεύματος, εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και εφαρμόζονται συγκεκριμένα όρια ανά κατηγορία.

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος για εφαρμογή ΚΟΤ Α’ και ΚΟΤ Β’

Ας δούμε τα όρια στην κατανάλωση ρεύματος για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κατηγορίας Α & Β με βάση την κατηγορία της οικογένειας.

 1. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό (1.400 kWh).
 2. Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος ή νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη (1.600 kWh).
 3. Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη ή νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος (1.700 kWh).
 4. Μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη ή νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη (1.800 kWh).
 5. Μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη ή νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη (1.900 kWh).
 6. Μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη 2.000 kWh.

Δεν υπολογίζεται έκπτωση κοινωνικού οικιακού τιμολογίου για κατανάλωση  μικρότερη των 200 kWh ανά τετράμηνο.

Για τα νοικοκυριά που περιλαμβάνουν άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα όρια κατανάλωσης για φθηνό ρεύμα ΚΟΤ αυξάνονται κατά 300 kWh.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού προστίθεται στην κατανάλωση 200 kWh επιπλέον και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος προστίθενται 100 kWh στο όριο κατανάλωσης, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh.

Για τα νοικοκυριά που περιλαμβάνουν άτομο που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης και δικαιούνται τιμές Κοινωνικού Τιμολογίου, τα όρια κατανάλωσης για οικονομικό τιμολόγιο αυξάνονται κατά 600 kWh.

Στους καταναλωτές της κατηγορίας Α παρέχεται έκπτωση στην χρέωση κατανάλωσης ηλεκτρικής που ανέρχεται στα 0,075 €/kWh.

Για εκείνους της κατηγορίας Β το ποσό της έκπτωσης είναι 0,045 €/kWh.

Αν, λόγω της εφαρμογής της έκπτωσης, ο λογαριασμός είναι αρνητικός, ο πάροχος ρεύματος στέλνει μηδενική χρέωση στον πελάτη του αφού ενημερώσει την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για το ακριβές ποσό της έκπτωσης που χορηγήθηκε στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.

Η κατανάλωση ενέργειας του εκάστοτε νοικοκυριού με ΚΟΤ πρέπει να παραμένει εντός των προκαθορισμένων ορίων της κατηγορίας στην οποία το νοικοκυριό εμπίπτει.

Βρες ποιος είναι ο φθηνότερος πάροχος για Κοινωνικό Τιμολόγιο.

Υπέρβαση ορίων κατανάλωσης ΚΟΤ

Σε κάποιες περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι το νοικοκυριό έχει εγκριθεί για την εφαρμογή του Κοινωνικού τιμολογίου, γίνεται μερική εφαρμογή του ή άρση του. Αναφερόμαστε σε νοικοκυριά με αυξημένη κατανάλωση, ανώτερη από τα προκαθορισμένα όρια του Κοινωνικού Τιμολογίου.

Δείτε παρακάτω ποιες είναι οι περιπτώσεις αυτές.

Εδώ θα βρεις τον Φθηνότερο Πάροχο!

Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης πάνω από 10%

 • – α Όταν η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης της κατηγορίας, τότε δεν παρέχεται στον καταναλωτή η τιμή του ΚΟΤ για το συγκεκριμένο τετράμηνο
 • – β Όταν η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση (σε ετήσιο κύκλο) δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης της κατηγορίας ή η υπέρβαση είναι μικρότερη του 10%, τότε παρέχεται στον καταναλωτή η τιμή του ΚΟΤ για την κατανάλωση εντός των ορίων ενώ για την επιπλέον κατανάλωση εφαρμόζεται το τιμολόγιο του εκάστοτε παρόχου/προμηθευτή.

Όσοι έχουν νυκτερινό τιμολόγιο πρέπει να γνωρίζουν ότι οι kWh που καταναλώνονται με το νυκτερινό τιμολόγιο δεν προστίθενται στον υπολογισμό για την υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης. Πιο απλά, οι συγκεκριμένοι καταναλωτές μπορούν να μειώσουν τον λογαριασμό τους αν ρίξουν περισσότερο βάρος στην νυκτερινή κατανάλωση ενέργειας.

Η εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου αίρεται όταν ο καταναλωτής προβεί σε αλλαγή παρόχου. Για να ενταχθεί εκ νέου, θα πρέπει να ακυρώσει την τρέχουσα αίτηση, να καταθέσει και πάλι τα δικαιολογητικά και να κάνει νέα αίτηση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για ένταξη στο Κ.Ο.Τ.

 1. Κατάθεση ολοκληρωμένης φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους.
 2. Λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου για τη συμπλήρωση αριθμού παροχής.
 3. Αριθμός ΑΜΚΑ.
 4. Αριθμός Α.Φ.Μ.
 5. Κωδικούς

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, της ανώνυμης εταιρείας γνωστής ως ΗΔΙΚΑ (Η.ΔΙ.Κ.Α).