ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης)

Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο ΔΑΠΕΕΠ ιδρύεται το 2000 με την επωνυμία ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και στη συνέχεια μετονομάζεται σε ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) σύμφωνα με τον νέο ενεργειακό νόμο.

Ο ΔΑΠΕΕΠ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και των εγκαταστάσεων ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) αλλά και των Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν παραχθεί από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Ο ρόλος της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ήταν η εφαρμογή όλων των απαραίτητων κανόνων ώστε η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας να λειτουργεί εύρυθμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011. Επιπλέον ο ΛΑΓΗΕ ήταν ο μόνος υπεύθυνος για όλες τις πληρωμές που γίνονταν στους παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Στόχοι ΔΑΠΕΕΠ

Οι βασικοί στόχοι που έχει θέσει ο ΔΑΠΕΕΠ έχουν να κάνουν με τη λειτουργία βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας η οποία θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποδοτικότητα για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές. Ακόμα ο ΔΑΠΕΕΠ έχει θέσει ως στόχο οι ΑΠΕ να εισέλθουν δυναμικά στον χώρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φιλικής προς το περιβάλλον, δημιουργώντας έτσι συνθήκες για ασφαλείς επενδύσεις.

Μέσα από τις συνεργασίες του με διάφορους παραγωγούς καθώς και τη επικέντρωσή του στις ΑΠΕ και την συμπαραγωγή ο ΔΑΠΕΕΠ στοχεύει:

να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή

τη διείσδυση των ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας

την εκπροσώπηση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και περιβαλλοντικών προϊόντων με στόχο το μέγιστο δυνατό όφελος για καταναλωτές και επενδυτές

την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των υπαρχόντων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.